فضای کار اشتراکی مناسب را چگونه انتخاب کنیم ؟

به نظر می‌رسد عوامل مختلفی در فضای کار اشتراکی حاکم هستند که باید نسبت به آن‌ها…